Nationaal verbetering datadelen en ontsluiten

De projecten 'Nationaal verbetering datadelen en ontsluiten' zijn te beschouwen als nieuwe en/of verbeterde puzzelstukjes, die uiteindelijk moeten leiden tot een nationaal ecosysteem van databronnen bij de verschillende deelnemende partijen binnen Vivet. Voor het datadelen moeten, naast de RA-omgeving, ook de belangrijkste randvoorwaarden voor een efficiënte dataontsluiting worden geborgd. Hiervoor zijn betere afspraken nodig over:

  1. Datastandaarden om inhoudelijk kwaliteit en optelbaarheid te borgen 
  2. ICT architectuur voor technische uitwisselbaarheid van datasets, efficiency en om versnippering tegen te gaan (Linkeddata/API-strategien)

In 2019 is gestart er pionierend en verkennend gestart  met twee sporen 'Verbeteren bruikbaarheid viewers/informatieportalen' (D) en 'Verkenning centraal register energieinstallatie' (E). Het beoogde resultaat was een ‘Proof of Concept’ voor een register of een document met ‘geleerde lessen’. Dit bleek te ambitieus. De resultaten zijn gedeeltelijk in 2020 opgeleverd (filter de onderstaande projecten met categorie 2020).  

In 2020 is een deel van bovenstaande projecten verder uitgewerkt in het project 'Data ontsluiten (back-office, waarbij project E2 uit 2019 wordt als use case gebruikt)  en uitgebreid met randvoorwaardelijke projecten of activiteiten, zoals verkennen Juridische obstakels en verbetering relatie energie-aansluiting en gebouwen(BAG/EAN). De resultaten zijn gedeeltelijk in 2021 en 2022 opgeleverd (filter de onderstaande projecten met categorie 2021 en 2022). Tevens is er bij data.overheid.nl gestart met een thematische ontsluiting van data t.b.v. de Energietransitie. 

In 2021 is er verder gestart met vraagarticulatie en een verkenning naar het datadelen met warmtebedrijven. De resultaten zijn gedeeltelijk in  2022 en 2023 opgeleverd (filter de onderstaande projecten met categorie 2022 en 2023).

In 2022 is Vivet als structurele kostenpost opgenomen in het klimaatfonds en wordt er niet meer met een specifiek jaarplan gewerkt, maar met een projectenlijst. De uitwerking van het begrippenkader Warmte is opgenomen in 2022, ook zijn de projecten gestart in 2021 gecontinueerd. 

Een momentje...
    Cookie-instellingen